برنامه اجرایی سومین دوره مسابقات جام بزرگان اردیبھشت 1398

زمان قرعه کشی مسابقات روز 3 شنبه ساعت 14 مجموعه ورزشی انقلاب – باشگاه اسکواش

رقابتھای بانوان در رده سنی +35

  1. شروع رقابتھای بانوان روز چھارشنبه 11 اردیبھشت ساعت 15 الی 17 کورت ھای ستاره
  2. شروع رقابتھای بانوان روز پنج شنبه 12 اردیبھشت ساعت 9 الی 11 کورت ھای ستاره
  3. شروع رقابتھای بانوان روز پنج شنبه 12 اردیبھشت ساعت 15 الی 18 کورت ھای ستاره و کورت ھای بانوان
  4. روز پلیانی رقابتھای بانوان روز جمعه 13 اردیبھشت ساعت 9 الی 11 کورت ھای ستاره

رقابتھای آقایان در رده ھای سنی +35 ،+40،+45 و +50

  1. شروع رقابتھای آقایان روز چھارشنبه 11 اردیبھشت ساعت 17:30 الی 22:30 کورت ھای ستاره
  2. شروع رقابتھای آقایان روز پنج شنبه 12 اردیبھشت ساعت 11:30 الی 14:30 کورت ھای ستاره
  3. شروع رقابتھای آقایان روز پنج شنبه 12 اردیبھشت ساعت 18:30 الی 22:30 کورت ھای ستاره و کورت ھای آقایان
  4. روز پلیانی رقابتھای آقایان روز جمعه 13 اردیبھشت ساعت 11:30 الی 14 کورت ھای ستاره

 

اختتامیه مسابقات ساعت 15 روز جمعه مجموعه اسکواش انقلاب