• پایان
  • پرداخت
  • کد تایید
  • ورود اطلاعات
توجه

در حال حاضر،  امکان پرداخت حق عضویت جدید یا تمدید کارت، وجود ندارد. در صورت نیاز با فدراسیون اسکواش تماس بگیرید.

اطلاعات شخصی
- کیبورد را فارسی نمایید
- کیبورد را فارسی نمایید
- کیبورد را لاتین نمایید
- کیبورد را لاتین نمایید
- کیبورد را فارسی نمایید
- فرمت قابل قبول 1401/05/26
حساب کاربری
مدارک
- فرمت قابل قبول pdf, jpg, jpeg, jpe, png, zip, rar - حجم قابل قبول 500کیلوبایت
- فرمت قابل قبول jpg, jpeg, jpe - حجم قابل قبول 500کیلوبایت
- فرمت قابل قبول pdf, jpg, jpeg, jpe, png, zip, rar - حجم قابل قبول 800کیلوبایت
ارسال کارت عضویت