لیگ برتراسکواش بانوان 1400-1401

لیگ برتر بانوان 1400-1401

 

مهلت ثبت نام باشگاه ها از تاریخ1400/07/17 الی 1400/08/10 می باشد

مبلغ ثبت نام باشگاه های لیگ برتر اسکواش آقایان و بانوان  با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده 92/650/000 ریال می باشد