دوره بین المللی آموزشی آسیاپسفیک پدل (مجازی به شکل وبینار)

 دوره بین المللی آموزشی آسیاپسفیک (وبینار)

 


تاریخ برگزاری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
ازساعت۹صبح ۱۵بعدازظهر
تاریخ ثبت نام:۴لغایت۲۴مهرماه

کارت عضویت
بیمه ورزشی
هزینه ثبت نام:۶۰۰۰۰۰تومان
مدرسین:
آقای امیرعزیزی پور
آقای یاورطالبی
خانم دنیا طاحونه چی
ناظردوره:امیرگلرخ
مدیددوره:سمیه سهرابی