دوره مربیگری سطح یک ملی(قزوین)

بسته شدن امکان ثبت نام

دوره مربیگری سطح یک ملی(قزوین)
●تاریخ برگزاری:۲۰لغایت۲۳مهرماه بمدت۴روز
●تاریخ ثبت نام:۴لغایت۱۴مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:۷۲۰۰۰۰تومان
●مدرس دوره:خانم نازی امانی پور
کمک مدرس:آقای فرزادولیها
●ناظردوره:خانم مریم کیال