دوره داوری عمومی اسکواش(کرمان)

بسته شدن امکان ثبت نام

●دوره داوری عمومی اسکواش(کرمان)
●تاریخ برگزاری:21لغایت23مهرماه بمدت 3روز
●تاریخ ثبت نام:4لغایت14مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:500000تومان
●مدرس دوره:آقای مهدی مختاری
●ناظردوره:آقای امیرگلرخ