دوره مجازی سطح دو مربیگری اسکواش

دوره مجازی سطح دو مربیگری اسکواش

 

1- ثبت نام دوره از تاریخ 1399/06/24 الی 1399/07/20

2- تاریخ برگزاری دوره 1399/08/07 الی 1399/08/09

3- هزینه ثبت نام در این دوره 6,000,000 می باشد.