دوره مجازی بازآموزی سطح یک مربیگری اسکواش

دوره مجازی بازآموزی سطح یک مربیگری اسکواش

 

1- ثبت نام دوره از تاریخ 1399/06/24 الی 1399/07/15

2- تاریخ برگزاری دوره 1399/07/24 الی 1399/07/25

3- هزینه ثبت نام در این دوره مبلغ 4,000,000 ریال می باشد.