دوره کارگاه دانش افزایی سطح عمومی پدل در زاهدان

دوره کارگاه دانش افزایشی سطح عمومی پدل در زاهدان

1- ثبت نام دوره از تاریخ 1399/06/24 الی 1399/07/01

2- تاریخ برگزاری دوره 1399/07/03 الی 1399/07/07

3- ثبت نام در این دوره رایگان می باشد.

4 - محل برگزاری دوره: زاهدان