دوره کارگاه دانش افزایی سطح عمومی پدل اهواز

بسته شدن امکان ثبت نام

 دوره کارگاه دانش افزایی سطح عمومی پدل در اهواز

 

1- ثبت نام دوره از تاریخ 1399/06/18 الی 1399/06/24

2- تاریخ برگزاری دوره 1399/06/28

3- مبلغ ثبت نام در این دوره مبلغ 1/500/000 ریال می باشد.

4 - محل برگزاری : اهواز