پرداخت کارت عضویت فیزیکی

مبلغ 200/000 ریال بابت صدور کارت فیزیکی عضویت می باشد