پرداخت کارت عضویت فیزیکی

بسته شدن امکان ثبت نام

مبلغ 200/000 ریال بابت صدور کارت فیزیکی عضویت می باشد 
آیو پارسی عزیز
وجود یا عدم وجود کارت فیزیکی عضویت، تاثیری در خدمات این سامانه و نیز فدراسیون برای شما ندارد و از لحظه پرداخت حق عضویت، تمام امکانات در اختیار شما قرار می گیرد.